İş Hukuku


İş Hukuku

İş Hukuku Nedir? Bursa İş Hukuku

İş hukuku işverenler ve işçiler arasında bulunanilişkileri düzenler. Bu ilişkiyi düzenleyen bilim dalı ve hukuk dalına işhukuku denir. Bursa iş hukuku sadece hizmet adinden bağımlı (tabi) vedoğan hizmet yükümlülüğü içinde bulunan birey ilişkilerini konu almaktadır.


 İş Hukuku

 Kısaca söz konusuolan yükümlülüğün ortaya çıkardığı işveren, işçi ve bunların devletle olanilişkilerinin düzenlenmesi amacı ile meydana getirilir. Bu getirilen hukukkuralların tüm halini inceleyen hukuk dalına da iş hukuku denir.  İş hukuku alanında uzman hukuki danışmanlar da Bursa İş Hukuku Avukatı olarak adlandırılır.

İş hukukuna sadece hizmet sözleşmesinin tarafları arasındakiilişki yoktur. Bununla birlikte aynı zamanda tarafların her biri toplu işsözleşme, üye olabilecekleri örgütler ve bunlar ile olan yapacaklarımücadelelerde konu alınmıştır. Bununla beraber toplu iş hukukunun çok daha iyianlaşılması için “toplu iş hukuku”, “sendikalar kurulu” ve “grev lokavt”halinde üç başlıkta incelenir.

Bursa iş hukuku kurallarının kapsamında kimlerindahil olduğu ve iş ilişkilerinde tarafların kimler olduğu oldukça önemlidir. Busebeple iş hukukunun bireylerin kendilerine uygulandığı kişiler, “işveren”,“işçi”, “alt işveren” ve “işveren vekili” kavramlarının tanımı bilinmesigerekir.

 

İşveren

Bireysel iş hukuku konuları içerisinde işveren şuşekilde tanımlanmaktadır. Bir işçi sözleşmesinde, işçi çalıştıran tüzel kişi yada gerçek kişi yahut tüzel kişili oluşmamış kuruluşlar ve kurumlara işverendenilmektedir. İşveren adi bir ortaklıkta olabileceği gibi birden fazla kişiyikapsayabilir ayrıca aynı zamanda tek kişi de olabilir

 

İşçi

4857 sayılı İş hukuku ve kanununa göre “Bir işsözleşmesine dayatılarak çalışan kişi işçidir.” Herhangi bir kimseyi işçiolarak görebilmek için bir işverene ait kurum ya da kuruluşlarda çalışıyorolması mecburi bir durum değildir.

Aynı zamanda bunun yanında geçerli bir işçi sıfatınındoğması için ilk kural, hizmet sözleşmesinin ehliyet, yaş gibi tüm açılardangeçerli, olması gerekecektir. Zira işçi hizmet sözleşmesine herhangi bir tarafolarak işverenin belirlediği bir işte çalışmak durumundadır.

Belirlenen bu çalışma fikri faaliyet ya da bedeni çalışmaşeklinde olabilir. Öte yandan Bursa iş kanunu gereği ücreti karşılığındaçalışan herhangi bir kimse işçi olarak nitelendirilir. Hizmet sözleşmesinin anaunsuru ücret olarak tanımlanır. Bursa iş hukuku gereği de her kim ücret alarakçalışıyorsa ancak o zaman bir işçi olarak nitelendirilebilir.

Ücret, ilke bakımından hizmet sözleşmesinin ana unsurudurumundadır. Zira ücret belirlemeden hizmet sözleşmesi hazırlanmamaktadır.

 

İşveren Vekili

İş kanunun 2. Maddesi gereği “İşveren adına yolyürüyen, hareket eden ve işyerinin, işinin ve işletmecinin yönetiminde hizmeteden herkes işveren vekilidir. İşveren vekilinin bu sıfatlara karşın işlem veyükümlülüklerinde doğacak mesuliyetten işveren sorumludur. Ayrıca işverenvekili işverenin belirlediği sınırlar içerisinde işvereni temsil edebilir.

Bursa iş hukuku onun adına işletmeye ilişkin bellibaşlı işleri yaparak işçilere karşı yükümlülüklerini yerine getirebilir. Ancakişin niteliği ve organizasyonun yapısına göre de birde çok kişinin işverentarafından yetkisi verilebilmektedir.

İşveren vekili genellikle işletme bölümlerinde, fabrikamüdürü, personel müdürü, genel müdür ve ustabaşı gibi yetki dahilinde sıfatlaalmaktadır. İşveren vekilinin sahip olduğu yani sahiplendirildiği yetkisınırları çerçevesinde işçilere karışı işveren adına yapacağı olumsuz işler vehak ihlalleri hukuk dalında işverenin hanesinde işlem görür.

Ayrıca buna karşılık yetkisiz bir şekilde görülen bu işlemişveren vekilinin işlemlerinden de işveren sorumlu olmayacaktır.

 

Alt İşveren

Alt işverenler genellikle bir işverenden yürütülen hizmetveya mal üretimine karşılık yardımcı işler de göre almaktadır. Asıl işin büyükbölümümde işletme de iş gereği ise ara ara teknolojik sebepler ile uzmanlıkgerektiren işlerde yer almaktadır. Bursa iş hukuku gereği alt işveren veişveren arasında bağ oldukça kuvvetli olmalıdır.

Bu ve benzeri iş için görevlendirildiği işçilerin sadecebelirtilen işyerinde, aldığı işte çalıştırılacaktır. Ya da tüzel kişiyi yahuttüzel kişiliği olmayan kuruluşları ifade etmektedir.

Bursa iş hukuku gereği asıl işveren ve alt işverenilişkisi korunabilmesi adına;

·       Asılişverenin iş yerinde hizmet ya da mal üretimi içerisinde çalışan kendi işçileride bulunmalıdır.

·      Alt işverene verilen işte ise hizmet ya da malüretiminin yardımcı işlerinden olması şarttır. Asıl belirlenen iş bölünerek alişverene verilmesi durumda, belirtilen iş işletmenin ve işin gereği ileteknolojik sebepler ile uzmanlık gerektiren alanlar ile ilgili bir işolmalıdır.

·      4857 iş kanunu gereği; Alt işverenyüklendiği iş adına görevlendireceği işçilerini sadece o iş yerinde aldığı işteçalıştırmak zorundadır. Alt işverene verilecek iş, yerinde yürütülen hizmet yada mal üretimine orantılı bir iş olması şarttır. Asıl belirlenen işe bağımlılıkdevam eden bir iş olmalıdır. Aynı zamanda iş sürdüğü müddetçe devam edeceği biriş olmalıdır.

·      Alt işveren bundan önce belirli iş yerindeçalışmış ya da çalıştırılmış biri olmamalıdır. Fakat daha öncesinde o işyerinde çalıştırılan işçinin bilahare tüzel kişi ya da adi ortaklıktanhissedarı olması alt işveren ilişkisi kurmasına engel teşkil etmeyecektir.