Miras Hukuku


Miras Hukuku

Miras Hukuku

TAPU İPTALİ VE TESCİL, TAPU İPTALİ ZAMANAŞIMI, TAPU İPTALİ VE TESCİL DAVASI NEDİR

Yargıtay Kararı - T. 04.04.2013- 1. HD., E. 2012/16907 K. 2013/4877    

 

“Dava, ehliyetsizlik, muris muvazaası ve vekalet görevinin kötüye kullanılması hukuksal nedenlerine dayalı tapu iptal tescil isteğine ilişkindir. Mahkemece, hak düşürücü süre nedeniyle davanın reddine karar verilmiştir.

Davacılar dava dilekçesinde; muris muvaazası ve vekalet görevinin kötüye kullanılması hukuksal nedeni yanısıra murisin temlik tarihinde hukuki ehliyete haiz olmadığını ileri sürerek eldeki davayı açmışlardır.

Hemen belirtmek gerekir ki; Yargıtay Hukuk Genel Kurulunun 11.04.1990 tarih, 1990/1-152-236 sayılı kararında da vurgulandığı üzere; bir davada birden çok hukuksal sebebe dayanılması olanaklıdır. ….

Bilindiği üzere; ehliyetsizlik, vekalet görevinin kötüye kullanılması ve muris muvazaası hukuksal nedenine dayalı tapu iptal tescil davalarının zamanaşımı ya da hak düşürücü süreye tabi olmadığı, davanın niteliğine göre bu tür iddiaların süreye tabi kılınmaksızın her zaman ileri sürülmesinin olanaklı bulunduğu tartışmasızdır.

….somut olayda birden çok hukuki sebebe dayanıldığı ve dayanılan bu sebeplerden birisi ehliyetsizlik olduğuna göre kamu düzeniyle ilgisi ve ehliyetsizliğin saptanması halinde öteki nedenlerin incelenmesi gereğinin ortadan kalkacağı gözetilerek öncelikle mirasbırakanın tedavi gördüğü tüm sağlık kuruluşlarından tedavisiyle ilgili belge, hasta tabela ve müşahade kağıtları ile grafilerinin getirtilmesi,işlem tarihinde hukuki ehliyetinin bulunup- bulunmadığının saptanması bakımından 2659 sayılı Yasanın 7. ve 16. maddesi hükümleri uyarınca Adli Tıp Kurumu 4. İhtisas Dairesinden rapor alınmak suretiyle ehliyetsizlik iddiasının açıklığa kavuşturulması, hukuki ehliyete haiz olduğunun saptanması halinde diğer iddiaların değerlendirilmesi, tarafların yukarıda belirlenen hukuksal nedenlere dayalı olarak toplanan ve toplanacak delillerinin irdelenmesi ve varılacak sonuca göre bir hüküm kurulması gerekirken ……”