Vergi Ceza Hukuku


Vergi Ceza Hukuku
Vergi Ceza Hukuku | Vergi Suçları Nelerdir
Vergi ceza hukuku, halk ile devlet arasındaki kanun ile kurulan ilişkidir. Bu ilişkinin düzenli bir sisteme oturtulması amacıyla vergi ödevlerinin belirtilen kanunlara uygun şekilde yerine getirilmesi gerekmektedir. Fakat vergi yükümlülüğü bulunan bazı kimselerin bilerek ya da bilmeyerek bu kurallara uymadığını görmekteyiz. 

Bursa Vergi ceza hukuku, vergi kanunlarına uygun olmayan ve suç niteliği taşıyan durumlara karşı ceza ya da yaptırımların incelemesini yapmaktadır. Vergi suçları aslında devlet hazinesine karşı işlenen bir kabahat olarak görülmektedir. Vergi suçlarının ya da kabahatlerinin ceza ve yaptırım ile sonuçlanmasının asıl amacı, vergi kanunlarının işleyişinin düzene sokulmasını sağlamak ve her şeyin gereğine uygun ve zamanında ilerlemesini sağlamaktır.
Vergi ceza hukukunda, suçların bir bölümü zarar suçu olarak kabul edilirken diğer bir bölümü ise tehlike suçu olarak kabul edilmektedir. 4369 sayılı kanun olan “vergi ziyaı suçu” zarar kabahatidir.

Vergi Türleri 
Devlet ile halk arasında gerçekleşen, halk nezdinde yaşam parası vermeye vergi denir. Bu vergilerin belli başlı türleri vardır. Bursa vergi ceza hukuku gereği, vergi çeşitleri üç kısımdan oluşmaktadır. Bu türler; 
Servet üzerinden alınan vergiler; Motorlu Taşıtlar Vergisi, Emlak Vergisi ve Veraset ve İntikal Vergisi
Gelir üzerinden alınan vergiler; Kurumlar Vergisi ve Gelir Vergisi
Mal ve hizmetlerden alınan vergiler; Katma Değer Vergisi, Özel Tüketim Vergisi, Şans Oyunları Vergisi, Gümrük Vergisi, Harçlar... olarak söylenebilir.

Vergi Suçları Nelerdir
Vergi suçları, devletin vergi kaybının önlenmesi amacıyla kanuna uymayan mükelleflerin cezalandırılması ile birlikte vergi kaybı önlenmesi için bazı kabahatler düzenlenmiştir. Vergi hukuku kapsamındaki suç ve cezalar; cezai suç ve cezalar ile mali suç ve cezalar olmak üzere iki kısma ayrılmıştır. Vergi ziyaı ile usulsüzlük mali suç ve ceza kapsamına girmekteyken, kaçakçılık, vergi mahremiyetinin ihlali ve özel bilgilerin ihlali cezai suçların kapsamına girmektedir. Bu suçları kısaca açıklayacak olursak; 
Bursa Vergi Ceza Hukuku Gereği Usulsüzlük
Vergi kanunlarına uygun davranılmamasını ve uyulmamasını ifade etmektedir. Usulsüzlük için örnek olarak; vergi ve harç beyannamelerini zamanında teslim edilmemesi, kanunlara ilişkin tutulması elzem olan bir defterin tutulmamış olması, vergi kanunlarında sözü geçen bildirimlerin süresinde gerçekleştirilmemesi durumları bu konuda örnek olarak verilebilir.

Vergi Ziyaı
Verginin süresi geldiğinde teslimin gerçekleşmemesi ya da eksik tesliminin yapılması, vergi ile mükellef olan kişinin vergi teslimini eksik ya da zamanında teslimini gerçekleştirmemiş olması durumunu ifade etmektedir. Vergi suçunun oluşmasının asıl nedeni verginin süresinde teslim edilmesi değil, tahakkuk edilmesidir.

Kaçakçılık Suçu
Bursa vergi ceza hukuku gereği kaçakçılık suçu, vergi kanunlarına uygun olmayan bir şekilde verginin ödenmemesini veya eksik ödenmesini ifade etmektedir. Kaçakçılık suçu için örnek olarak; hesap ve muhasebede hile yapmak, var olmayan kişilerin adına hesap açmak, kayıt ve belgeleri ortadan kaldırmak ve sahte belge düzenlemek örnek olarak verilebilir.

Vergi Mahremiyetinin İhlali Suçu
Görevler kapsamında bilinen ve gizli tutulması gereken bilgilerin sır olarak saklanmasının sağlanması gerekmektedir. Üçüncü bir şahısın lehine ve çıkarlarına uygun olarak kullanılmaması ve gizli kalması gereken bilgilerin sır olarak saklanması gerekmektedir. Bu durum aksi yaşanır ve bu yasağın ihlali gerçekleşirse, Türk Ceza Kanunu’nda bulunan 257. maddenin ilk bendine göre cezalandırılacaktır.

Mükelleflerin Özel İşlerini Yapma
Vergi usul kanununun yasaklar adlı 6. maddesine göre vergi işlerinde görevli olanların, mükelleflerin özel işlerini yapması yasaklanmıştır. Bu yasağa uymayanlar ve bu duruma aykırı davrananlar, Türk Ceza Kanunu’nun 257. Maddesinin ilk bendine göre cezalandırılacaklardır.
Vergi Suçluluğunun ve Vergi Cezalarının Kalkması | Vergi Suçluluğunu Kaldıran Haller 
Yanılma; yetkili makamlardan mükellefe giden yanlış izahat sebebiyetiyle ya da bir hükümde içtihadın değişmiş olmasıyla vergi cezası uygulanmamaktadır. Aynı zamanda vergi faizi de işlenmemektedir. Yetkili makamların yayımladığı tebliğler ya da görüş ve fikirlerinde gerçekleşen değişiklikler yapılabilir fakat bu değişiklikler yayımlandığı tarihten itibaren geçerli olmaktadır, öncesini kapsamamaktadır.
Bursa vergi ceza hukuku gereği mücbir sebep; bu konu hakkında yazılı mecburen gerçekleşmiş bir olaydan kaynaklı ise bu sebep ispat edilip sunulursa vergi cezası kesilmemektedir.

Vergi Cezalarını Kaldıran Sebepler
Vergi ceza hukuku, vergi cezalarını kaldırması için belli başlı şartlar sunar. Bunlardan bir diğeri Ödeme; vergi mahkemesinde dava açılmamışsa veya cezaya karşı mevcut bir dava bulunmuyorsa, ceza bir ay süresi içinde ödendiği zaman ceza uygulanmamaktadır.
Ölüm; kişinin ölümü sebebiyle ceza düşmektedir.

Zamanaşımı; vergi ziyaı cezası ise 5 yıl sonra zaman aşımına uğrayacak ve ceza düşecektir. Usulsüzlük cezalarında ise, bu süre 2 yıl sonra gerçekleşmektedir. Fakat hem usulsüzlük hem de vergi ziyaı cezası mevcut ise bu süre 5 yıl olarak uygulanmaktadır.

Vergi idaresince yapılan incelemeler sonucunda mükellefler vergi idaresi ile ihtilaf yaşamaktansa genellikle uzlaşma yolunu seçmektedirler. Oysa vergi hukuku alanında uzman bir avukatın desteği ile sorunlarınızı idarenin size sunduğu seçenekler çerçevesinde size dayattığı şekilde değil de vergi yargısı ile çözmeniz mümkün. Özellikle vergi inceleme sürecinde gerek tutanak düzenlenmesi aşaması gerekse rapor aşamasında vergi hukuku alanında uzman bir avukat ile çalışmak inceleme sonucundaki olası sonuçlara karşı sizi en doğru çözüm yoluna ulaştıracaktır. Vergi idaresince yapılan sahte belge kullanma, sahte belge düzenleme, KDV iadesi gibi incelemelerin sonucunda düzenlenen vergi inceleme raporları, vergi tekniği raporları ile yapılan tarhiyatlar, kesilen özel usulsüzlük, vergi ziyaı cezalarına karşı vergi yargısını seçmek uzlaşmadan ya da idarece size sunulan seçeneklerden çok daha avantajlı olabilir.

Vergi davası açma süreleri,

Vergi ziyaı,

Vergi Avukatı,

Özel Usulsüzlük Cezası,

Vergi İnceleme Raporu,

Sahte Belge Düzenleme ve Kullanma,