Vergi Hukuku


Vergi Hukuku

Vergi Hukuku Nedir | Bursa Vergi Hukuku


Vergi hukuku, kamu hukuku araçlarından biri olarak gösterilmektedir. Bu durumun içinde devlete ait mali olan faaliyetlerin kişiler için hukuki kısmını incelenmektedir. Hukuk içerisinde mali hukuk dallarından biri olarak incelenir.

Aynı zamanda burada mali hukuk olarak harcama hukuku ve vergi hukuku olarak da ayrılan bölümler ile birlikte bütçe hukuku olarak ayrılan bölümlerde birlikte incelemeye alınır. Bu hukuk dalının belirli alt başlıkları ve kapsamları ve bulunmaktadır. Bunların başında gelen vergi hukuku bunların kapsamı olarak nitelenebilir. 


Vergi Hukuku

Mali hususu konu olarak alır ve devletin vatandaş ya da kuruluşlardan alacağı belli başlı ödemeleri inceleyen hukuk dalıdır.
Niteliği olarak karşılıksız olarak alınması vergilerin, zor kullanılarak alınması durumu Bursa vergi hukuku kapsamını teşkil eder. Ayrıca bu alanda niteliklerin itibari ile vergi hukuku kapsamına giren fon prim, harç resim ve aidat gibi birbirine benzeyen isimlerin bulunması ve ilgilenilmesi konusu incelenmektedir.


Vergi Hukukuna Dayalı Kaynaklar
Bursa Vergi hukuku kendi içinde ikiye ayrılır. Bu ikiye ayrılan konular yardımcı kaynaklar ve bağlayıcı kaynaklardır. Her ikisi de görev yönünde farklılık gösterir.

Bursa Vergi Hukuku Bağlayıcı Kaynaklar
Vergi hukukunun iki dalından bir diğeri de bağlayıcı kaynaklardır. Bunlar Kanun Hükmünde Kararnameler ve bunlardan hariç diğer kısım olmak üzere ayrılırlar. Diğer kısma ayrılanlarda bakanlar kurulu yönetiminde alınan kararlar ve uluslararası antlaşmalar yer almaktadır.
Bağlayıcı kaynaklar için ek olarak yönetmelikler, tüzükler, içtihadı birleştirme kararları, Anayasa Mahkemesi kararları bulunmaktadır. Vergi alanı için bu bağlayıcı ilkelerin genel anlamda uygunluğun denetlenmesi mecburi bir durumdur. 

Vergi Hukuku Gereği Yardımcı Kaynaklar
Vergi hukukunun iki dalından bir diğeri ise yardımcı kaynaklardır. Bu kaynaklar genellikle gündemde belirlenmiş düzenleme için kaynakları belirler. Belirtilen kaynaklar genellikle; adetler, gelenek ve görenekler, örf ve genel tebliğlerdir.
Ayrıca bunlara ek olarak bilimsel çatı için kaynaklarda bulunur. Yani doktrinilerdir. Ancak bu kararlarda yargı kararları üstün olacaktır. Bu bilimsel anlamda yardımcı kaynakları belirler. Hukuk kurallarının eksik kalmaması ve en doğru kararı alabilmesi için bu kaynaklardan yararlanmaktadırlar. 

Vergi Hukuku Gereğince Alacaklı Kimdir
Vergi konusunda iki taraf bulunmaktadır. Birey vergi verir, devlet vergi alır. Bu sebeple alacaklı her zaman devlet olacaktır. Bununla birlikte yeni düzenlemeler kapsama alındığında toplama yetkisi işe yerel yönetim şekillerine verilecektir. Ancak bu şekilde diğer kamu tüzel kişiliklerine devri sağlanabilir.
Öte yandan emekli sandığı ve sosyal sigorta kurumları kapsamında Bağ- kur gibi yönetmeliklere dair noktalar belirlenir. Emekli sandığı ve diğer tüm SSK kısımları da konuya pek çok noktada dahil edilmektedir. 


Vergi Hukuku Vergi Ödevi
Vergi genel olarak bir ödev niteliği taşır ve anayasa ile düzenlenmiştir. 73. Madde gereği anayasada yer almaktadır. Zira bu verginin ödenmesi hakkında ki hüküm; herkes kamu giderlerini karşılamak üzere kendini yükümlü saymakla zorunludur. Kendi mali gücüne göre de vergi ödeme potansiyelinin olmasından dolayı da artan orantılı vergileme ve düz orantılı artan vergileme sistemi kapsamında geliş gidişler yaşanır.
Vergileme ilkesi bağımsızlık ilkesi olan bir durum değildir. Zira bunun için yasallık ilkesi söz konusu olmaktadır. Bununla birlikte kendi içindeki yerini alır. Yine hükmü mali gücüne dayandırarak yapmak en doğru hamle olacaktır.
Mali güç Bursa vergi hukuku tarafından belli başlı konulara ayrılır. Bunlar arasında belirtilmesi gerekenler gelir servet, harcama gibi konulardır.

Genellik Konusu
Vergilendirme konusu genel anlamda ödeme gücü noktasıdır. Bu konu da mali gücün hemen hemen herkes tarafından bir şekilde ödenmesi konusunda vergi kendi sorumluluğuna bırakılacaktır. Ayrıca farklı kişileri kapsamayacaktır. 
Öte yandan vergi dışı bırakılması ise anayasaya aykırıdır. Aykırı olmasından dolayı mali gücüne göre ödeme şekilleri uygulanır.
Vergi Hukuku Gereği Ekonomik Yaklaşım Kısmı
Bursa vergi hukuku gereği ekonomik yaklaşım genel tanım içerisinde bir ilke olarak kabul görmektedir. Zira vergi usul kanunu kapsamında üçüncü maddede kendini gösterir. Belirtilen yerde ispat kısmı olarak geçen yer için vergilendirme kısmına konu olmaktadır. Ayrıca vergi olayı ortamda gerçekleştirilen mahiyete bağlı ilkesi odak noktası olmaktadır.

Belirtilen ispat kuralı mutlak vergi işlemlerinde ekonomik olan yaklaşıma uyarlı olacak şekilde uygulanması gerekecektir. Burada kasıt olan ise vergi hukuku konu ve yaklaşımlarının farklı yöntem ve yorumlara yer vermesi olacaktır.


Vergi Hukuku Kapsamında Ceza Hukuku Nasıldır

Vergi hukuku ilişkileri arasında ilişkili olduğu hukuk dallarından bir diğeri de ceza hukukudur. Ceza hukuku devletin ödemekle yükümlü olacağı kişileri vergi ile alır. Ancak ödemede sorun yaşadığı bireyleri ceza hukuku gereğince yargılar.
Vergi hukuku tek taraf olduğundan devletin verdiği yükümlülüğü yerine getirmek olarak nitelendirilir. Ceza yaptırımını ise ceza hukuku gereğince verilir. Bu sebeple ceza yaptırımı uygulanır Bu belirtilen kısımda aynı olarak yerine getirilmesi kesinlikle istenecektir. Vergileme hukuku vatandaş ve devlet arasında bulunan yeri düzenleyen önemli bir hukuk dalı olmuştur. 

Vergi idaresince yapılan incelemeler sonucunda mükellefler vergi idaresi ile ihtilaf yaşamaktansa genellikle uzlaşma yolunu seçmektedirler. Oysa vergi hukuku alanında uzman bir avukatın desteği ile sorunlarınızı idarenin size sunduğu seçenekler çerçevesinde size dayattığı şekilde değil de vergi yargısı ile çözmeniz mümkün. Özellikle vergi inceleme sürecinde gerek tutanak düzenlenmesi aşaması gerekse rapor aşamasında vergi hukuku alanında uzman bir avukat ile çalışmak inceleme sonucundaki olası sonuçlara karşı sizi en doğru çözüm yoluna ulaştıracaktır. Vergi idaresince yapılan sahte belge kullanma, sahte belge düzenleme, KDV iadesi gibi incelemelerin sonucunda düzenlenen vergi inceleme raporları, vergi tekniği raporları ile yapılan tarhiyatlar, kesilen özel usulsüzlük, vergi ziyaı cezalarına karşı vergi yargısını seçmek uzlaşmadan ya da idarece size sunulan seçeneklerden çok daha avantajlı olabilir.

Vergi davası açma süreleri,

Vergi ziyaı,

Vergi Avukatı,

Özel Usulsüzlük Cezası,

Vergi İnceleme Raporu,

Sahte Belge Düzenleme ve Kullanma,